guopengfa
发布于 2020-10-29 / 568 阅读 / 0 评论 / 0 点赞

pandas一行变多行——数据炸一下

df = pd.DataFrame({'A': [[1, 2, 3], 'foo', [], [3, 4]], 'B': 1})
>>> df
      A B
0 [1, 2, 3] 1
1    foo 1
2     [] 1
3   [3, 4] 1

如上,A列为数组类型,其实在pandas中就是用中括号括起来,元素用逗号分隔开的字符串;接下来对A列分成多行,对B列产生笛卡尔积;

df.explode('A')
   A B
0  1 1
0  2 1
0  3 1
1 foo 1
2 NaN 1
3  3 1
3  4 1

如上完成分裂


评论